FISCALITATS – QUANT ES PAGA SI ET TOCA LA LOTERIA DE NADAL?

La Llei 16/2012, de 27 de desembre disposa que els perceptors d’aquests premis, sigui quin sigui la seva naturalesa, en el moment del cobrament, suportaran una retenció o ingrés a compte que ha de practicar-los l’organisme pagador del premi. L’important és que estaran exempts els premis import íntegre del qual sigui igual o inferior a … Llegiu més

FISCALITATS – IRPF 2022: Deducció per obligació de presentar la declaració IRPF per tenir més d’un pagador

Tens més d’un pagador i per aquest motiu has de presentar la Declaració de la renda sense haber obtingut més de 22.000€? Doncs no ho tens tot perdut! Encara pots beneficiar-te de la deducció catalana per obligació de presentar la declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques pel fet de tenir més … Llegiu més

PILDOLABORAL – Acomiadament disciplinari (3/3)

Si t’han acomiadat disciplinariament, has de saber que l’empresari t’ha d’entregar una carta d’acomiadament on constin els fets i motius de l’acomiadament, així com la data d’efectes del mateix. Atès que és un acomiadament disciplinari, no tha d’abonar cap indemnització, però si t’ha de fer entrega del finiquito! Es recomana sempre firmar com NO CONFORME! … Llegiu més