FISCALITATS – QUANT ES PAGA SI ET TOCA LA LOTERIA DE NADAL?

La Llei 16/2012, de 27 de desembre disposa que els perceptors d’aquests premis, sigui quin sigui la seva naturalesa, en el moment del cobrament, suportaran una retenció o ingrés a compte que ha de practicar-los l’organisme pagador del premi.

L’important és que estaran exempts els premis import íntegre del qual sigui igual o inferior a 40.000€. Els premis import íntegre del qual sigui superior a 40.000 euros només tributaran respecte de la part del mateix que excedeixi aquest import.

Per tant, la base de la retenció del gravamen especial estarà formada per l’import del premi que excedeixi la quantia exempta. El percentatge de retenció o ingrés a compte serà del 20 per cent.

Així, per exemple un premi de 100.000 €, tributaria al 20% sobre 60.000 € (100.000 – 40.000), per la qual cosa es practicaria una retenció de 12.000 € i es percebrien 88.000 €.

En el cas de premis compartits (grup d’amics o parents, penyes, confraries…), en què el premi es reparteix entre tots els participants, s’han de distribuir els 40.000€ que estan exempts, entre tots els beneficiaris en proporció al seu percentatge de participació, i qui procedeixi al repartiment del premi que figuri com a beneficiari únic (o com gestor de cobrament) per haver-ho manifestat així en el moment del cobrament del premi, haurà d’estar en condicions d’acreditar davant l’Administració Tributària que el premi ha estat repartit als titulars de participacions, essent per tant necessària la identificació de cada guanyador així com del seu percentatge de participació.

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ca_es/Premios_sorteo_loteria_de_Navidad.html