CRIPTOIMPOSTOS – Salari pagat amb criptomonedes?

És possible que les empreses paguin als seus treballadors mitjançant criptomonedes? És a dir, és possible rebre el salari a través de monedes digitals? La resposta no és clara a dia d’avui, atès que no existeix una regulació específica de la matèria, així com que ni la Direcció General de Tributs ni els Tribunals s’han pronunciat al respecte. 

No obstant, una possible resposta a la qüestió la podem trobar interpretant i aplicant la legislació general, totalment aplicable al cas. Així, s’han de tenir en compte varies disposicions: en primer lloc, l’Art. 26.1 LET estableix que, “se considerará salario la totalidad de las precepciones económicas de los trabajadores, en dinero o en especie, por la prestación profesional de los servicios laborales por cuenta ajena (…). En ningún caso (…) el salario en especie podrá superar el treinta por ciento de las percepciones salariales del trabajador, ni dar lugar a la minoración de la cuantía íntegra en dinero del salario mínimo interprofesional”.

I en segon lloc, l’Art. 29.4 LET disposa que, “el salario (…) podrá efectuarlo el empresario en moneda de curso legal o mediante cheque u otra modalidad de pago similar a través de entidades de crédito (…)”.

Per tant, posant en conjunció aquests dos preceptes senyalats i, tenint en compte que, a efectes de l’IRPF, les criptomonedes no es consideren ni divises ni diners de curs legal, sinó com béns immaterials, podem interpretar que no és possible abonar la totalidat del salari amb les mateixes, però si que podriem abonar fins un 30% del salari en especie a través d’aquest tipus de monedes digitals (sempre que la quantía corresponent al salari mínim interprofessional sigui pagada en diner de curs legal).

I els criptoimpostos que es generarien pel treballador en el cas de paga el salari mitjançant monedes digitals? De conformitat amb els Arts. 17 i 45 LIRPF, serien rendiments íntegres del treball que formarien part de la renda general del IRPF.

No obstant, s’ha d’advertir que aquesta és una tesis defensada per l’autor d’aquestes línies, el qual ha tingut l’oportunitat d’escriure un text transversal sobre la fiscalitat de les criptomonedes, o el que és el mateix, sobre criptoimpostos. 

Cesc Campor – Col. 1.017 ICAVIC

636745677 – campor.advocat@gmail.com

Deixa un comentari